Miljömål – oktober 2019

31 oktober, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 1375-19
Föreläggande om förbud att lagra avfall. Miljönämnden har förbjudit ett bolag att på viss fastighet lagra och hantera avfall som kommer från en verksamhet som bolaget bedriver med tillstånd på en intilliggande fastighet. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att föreläggandet med hänsyn till omständigheterna i detta fall är mer ingripande än vad som behövs.

 

M 12278-18
Enligt 10 kap. 8 § miljöbalken är preskriptionslagen inte tillämplig på ansvar för avhjälpande av miljöskada. Fråga om regressfordran avseende saneringskostnader kan prekluderas enligt 6 § lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer. MÖD har bedömt att regressfordran för saneringskostnader faller utanför undantaget från preskription och att en sådan fordran därmed kan prekluderas.

 

M 6181-18
Föreläggande att söka lagligförklaring av damm och tillstånd till den vattenverksamhet som bedrivs där. Av utredningen har framkommit att delar av dammen ligger på en fastighet som adressaten för föreläggandet inte har rådighet över. Mark- och miljööverdomstolen har fastställt mark- och miljödomstolens beslut att upphäva föreläggandet.

 

M 5961-18
MÖD har fastställt ett förbud mot användning av avfallsmassor för anläggning av en bullervall. Utredningen gav inte stöd för slutsatsen att avfallsmassorna skulle ersätta traditionella anläggningsmaterial som annars skulle ha använts. Därmed kunde det inte anses vara fråga om återvinning av avfall i den mening som avses i 15 kap. 6 § miljöbalken.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.