Nytt internationellt avtal för ren luft

7 oktober, 2019

Den 7 oktober togs ett viktigt steg i kampen för ren luft då det reviderade så kallade Göteborgsprotokollet under FN:s Luftvårdskonvention träder ikraft. Syftet är att förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet.

 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dödar luftföroreningar cirka 7 miljoner människor världen över varje år. Luftkvaliteten i Sverige är bättre än i många andra länder men fortfarande uppskattas att 7 600 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar och luftföroreningarna kostar samhället cirka 56 miljarder kronor varje år.

 

Luftföroreningar orsakar även stor miljöskada och är nära kopplade till klimatförändringar. Att rena luften är därför en viktig förutsättning för en hållbar utveckling och avgörande för att nå flera av de globala hållbarhetsmålen under FN:s agenda 2030.

 

Eftersom fossila bränslen är den främsta källan till både dödliga luftföroreningar och klimatförändringar kommer de åtgärder som nu behöver vidtas att både förbättra luftkvaliteten och stärka klimatarbetet. Göteborgsprotokollet är därmed ett exempel på hur flera miljöproblem kan hanteras på ett integrerat sätt.

 

I år är det 40 år sedan det internationella miljösamarbetet inom Luftvårdskonventionen undertecknades. Samarbetet omfattar 51 parter från Nordamerika, Europa, Centralasien och Kaukasus och är unik i sitt slag. Sedan år 1979 har man förhandlat fram åtta bindande avtal för att minska utsläppen av olika typer av luftföroreningar.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.