Bygg- och fastighetsmål – november 2019

30 november, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under november 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 4193-19
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att den mark som avses att bebyggas utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Den tilltänkta bebyggelsen tillgodoser inte ett väsentligt samhällsintresse. Åtgärden har därför inte tillåtits.

 

P 12126-18
Bygglov har nekats för plank i uppgivet syfte att reducera buller. Detaljplanen syftar till att möjliggöra spårutbyggnad utan att försämra bullersituationen för närboende och innehåller anvisningar om på vilket sätt bullerdämpande åtgärder ska vidtas. Planket har uppförts på mark som inte får bebyggas. Avvikelsen har inte ansetts vara liten.

 

P 3830-19
Byggsanktionsavgift för tillbyggnad. Avgörande vid fastställande av byggsanktionsavgiftens storlek enligt 9 kap. 7 § plan- och byggförordningen är till vilken typ av byggnad som en tillbyggnad hör.

 

P 1507-19
Mark- och miljööverdomstolen har, liksom mark- och miljödomstolen, bedömt att enbostadshus, garage och stödmur tillsammans ska anses utgöra fastighetens huvudbyggnad och att åtgärderna därmed strider mot detaljplanen på ett icke godtagbart sätt. Bygglov och marklov har därför upphävts.

 

P 10966-18
Ansökan om bygglov för byte av tak m.m. Byggnadsnämndens beslut att inte ge bygglov har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen som delade nämndens bedömning att de ansökta åtgärderna stred  mot anpassningskravet i PBL.

 

P 8439-18
Startbesked för komplementbostadshus (attefallshus). En takterrass ansågs innebära sådan insyn på grannes uteplats att den bedömdes som betydande olägenhet (2 kap. 9 § PBL).

 

P 9331-19
Inhibition. Nämnden har förelagt en fastighetsägare att inom viss tid tillgänglighetsanpassa uteplatser och huvudentréer på ett flertal byggnader samt förordnat att föreläggandet ska gälla omedelbart. MÖD har förordnat att nämndens beslut om omedelbar verkställighet tills vidare inte ska gälla.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.