Miljömål – november 2019

30 november, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 7471-19
Sedan en nämnd förelagt ett bolag att transportera bort visst avfall ansåg MÖD att bolaget inte kunde anses bedriva den aktuella verksamheten och därmed inte heller kunde åläggas att transportera bort avfallet. MÖD upphävde därför föreläggandet.

 

M 3175-18
Mark- och miljödomstolen upphävde Kemikalieinspektionens föreläggande om att upphöra med försäljning av viss produkt. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit Kemikalieinspektionens överklagande eftersom domstolen anser att föreläggandet är utformat på så sätt att det är oklart vilket rättssubjekt det riktar sig till.

 

M 9302-18
Mark- och miljööverdomstolen har instämt i mark- och miljödomstolens bedömning att länsstyrelsen har visat att den i målet aktuella fastigheten är förorenad och att Skanska Öresund AB i under slutet av 1980-talet låtit bebygga fastigheten. Bolaget har vidtagit åtgärder i form av bl.a. grävning och schaktning och är att anse som tidigare verksamhetsutövare. Länsstyrelsen har därför haft fog att utfärda ett föreläggande enligt 10 kap. miljöbalken. Med hänsyn till att det är fråga om ett föreläggande att vidta vissa inledande undersökningsåtgärder har det inte funnits skäl att jämka föreläggandet.

 

M 12415-18
Fråga om villkor för utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (VOC) till luft. Mark- och miljööverdomstolen har i detta fall ansett att villkor som föreskriver att luft som innehåller utsläpp av VOC ska ledas till en reningsanläggning vid en viss tidpunkt oberoende av produktionsvolym går längre än vad som är rimligt att kräva utifrån kostnaderna och nyttan av åtgärden.

 

M 3434-18
Energihushållningsvillkor. Mark- och miljööverdomstolen har bl.a. ansett att ett energihushållningsvillkor för en producent av metaller som föreskriver en energieffektivisering i förhållande till produktionsmängd inte är lämpligt. Det har dock ansetts möjligt att till tillsynsmyndigheten delegera rätt att meddela villkor om energihushållningsåtgärder framtagna inom ramen för energihushållningsplanen.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.