Bygg- och fastighetsmål – december 2019

31 december, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under december 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 11651-18
Detaljplanen tillåter endast bostadshus som inrymmer en bostadslägenhet. Trots att den lovsökta byggnaden med små ändringar skulle kunna inrymma två separata och likvärdiga lägenheter har MÖD bedömt att byggnaden ska betraktas som ett enbostadshus. Underinstansernas beslut att ge bygglov har därför fastställts.

 

P 3411-19
Fråga om bygglov för altan med pool i tättbebyggt villaområde med långsmala tomter. MÖD ansåg att altanen skulle medföra en ökad insyn på grannens relativt insynsskyddade uteplats och genom stora fönster in i grannhuset. Dessutom skulle insynen över granntomten generellt öka. MÖD bedömde att insynen var att anse som en betydande olägenhet.

 

P 4364-19
Bygglov. MÖD har konstaterat att indragna entréer och balkonger ska räknas vilket fått till följd att en byggnads byggnadsarea avviker från detaljplanen. Avvikelsen har inte ansetts vara liten. Ansökan om bygglov har därför avslagits. För en annan samtidigt prövad fastighet har MÖD fastställt underinstansernas avgöranden att ge bygglov.

 

P 9002-19
MÖD har upphävt ett rättelseföreläggande enligt plan- och bygglagen eftersom byggnadsnämnden inte har motbevisat en invändning om preskription.

 

P 2342-19
Anmälan om olovligt byggande. Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat ärendet till nämnden för vidare handläggning. Det har funnits anledning att anta att byggnad uppförts i strid med bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgräns. Nämnden hade därför inte bort avskriva ärendet utan åtgärd med hänvisning till att fastighetsgränsen var oklar.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.