Klimatpolitisk handlingsplan

19 december, 2019

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

 

Utvecklingen för världens klimat är oroande. Just nu smälter världens landisar, temperaturen i haven stiger och enorma skogsbränder blir allt vanligare. Jordens ekosystem och människans välfärd förutsätter ett stabilt klimat.

 

Sverige tar nu ett viktigt steg genom att integrera klimatfrågan i alla relevanta politikområden. Den första klimatpolitiska handlingsplanen innehåller över hundra åtgärder som regeringen kommer att ta initiativ till under mandatperioden, och som spänner över hela samhället.

 

Regeringens övergripande förslag i propositionen är att det ska göras ökade ansträngningar för att integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden. Alla samhällssektorer behöver bidra för att nå målet om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Arbetet med att integrera klimatpolitiken kommer bland annat innefatta att se över all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag, att regeringen i samband med nästa översyn av respektive samhällsmål vid behov omformulerar målen så att de är förenliga med klimatmålen, och att göra konsekvensanalyser för klimat för förslagen inom de områden där det är relevant.

 

Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som regeringen avser genomföra under mandatperioden, både inom specifika sektorer och på en övergripande nivå. Planen omfattar sektorer såsom industri, transport, konsumtion, offentlig upphandling, jordbruk, skogsbruk, finansmarknad och internationellt klimatarbete.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.