Miljömål – december 2019

31 december, 2019

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under december 2019. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 914-19
Villkor för tillstånd till bl.a. muddringsarbeten i Göteborgs hamn. En ålgräsäng i närheten av muddringsområdet har motiverat begränsningar bl.a. av den tid under vilken grumlande arbeten tillåts. Med hänsyn till omständigheterna har ett begränsningsvärde i form av ett riktvärde avseende halten suspenderade ämnen i vattnet vid ålgräsängen föreskrivits.

 

M 4981-19
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att sökandena genom arrendeavtal jämte tilläggsavtal samt rådighetsmedgivande och förklaring från fastighetsägaren har visat att de har rådighet över det vattenområde där den ansökta vattenverksamheten ska utföras. Mark-och miljödomstolens slutliga beslut om avvisning m.m. har därför undanröjts och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

 

M 370-19
MÖD har till skillnad från underinstanserna avslagit en ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna avseende en allé.

 

M 9946-19
Sedan MÖD, med ändring av underinstansernas avgöranden, fastställt en byggnadsnämnds beslut om vitesföreläggande ansökte byggnadsnämnden om utdömande av vitet. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan eftersom det inte ansågs visat att nämndens ursprungliga föreläggande hade delgetts adressaten. MÖD konstaterade att nämndens ursprungliga föreläggande hade delgivits, men att MÖD:s dom som fastställde föreläggandet bara hade delgetts med den förelagdes ombud, vilket inte är tillräckligt enligt 15 § andra stycket delgivningslagen.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.