SCIP-databasen

19 december, 2019

När varor blir avfall kan förekomsten av farliga ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Inom EU finns ett mål om giftfria materialkretslopp. För att främja en sådan utveckling har den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, fått i uppdrag att skapa SCIP-databasen dit leverantörer av varor ska anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna. Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet. Regeln är ny och finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Den träder i kraft den 5 januari 2021.

 

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i en halt av minst 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos ECHA. Det gäller från den 5 januari 2021. Den nya regeln finns i en ändring i Avfallsdirektivet och syftar till att minska andelen avfall som innehåller särskilt farliga ämnen och främja substitution. SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products).

 

Informationen i databasen är särskilt användbar för företag som hanterar avfall. Den kan även vara användbar för myndigheter för att få kunskap om vilka typer av varor och material som kan innehålla farliga ämnen. Även konsumenter ska få tillgång till informationen.

 

Vem ska anmäla?
Följande leverantörer av varor inom EU ska anmäla till SCIP-databasen:
• tillverkare
• importörer
• distributörer.

Bestämmelsen gäller inte för återförsäljare som enbart säljer varor direkt till konsument, till exempel butiker.

 

Vad ska anmälas?
Leverantören av en vara som innehåller 0,1 procent eller mer av ett ämne som finns på kandidatförteckningen ska skicka in följande information till Echa:
• uppgifter om varans identitet
• ämnets namn, koncentrationsintervall och var i varan ämnet finns
• annan information om hur varan ska hanteras på ett säkert sätt.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.