Stor okunskap om farorna på jobbet

30 december, 2019

Få vet att det dör i snitt en person i veckan i arbetsplatsolyckor i Sverige. Åtta av tio tror att det händer mer sällan. Trots det är intresset mycket stort för att arbeta aktivt med sin egen arbetsmiljö, särskilt bland unga kvinnor mellan 20 och 34 år.

 

Kvinnor mellan 20 och 34 år är de som tycker det är allra viktigast med aktivt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Fler säger att de skulle vilja engagera sig mer i sin arbetsmiljö om de fick avsätta tid för det. Det visar Arbetsmiljöverkets attitydundersökning, Arbetsmiljöattityder 2019.

 

Det är första gången som Arbetsmiljöverket så här brett har undersökt allmänhetens inställning till arbetsmiljöarbete. 5 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 20 till 64 år har fått svara på frågor om hur de ser på arbetsmiljöarbete.

 

Många vill engagera sig i arbetsmiljöarbete
Tre av fyra uppger att de är nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats. Lika många anger att de är engagerade i arbetsmiljöarbete på något sätt, antingen formellt eller allmänt engagerade. Störst engagemang finns inom hotell och restaurang men även inom utbildning finns det många engagerade. Inom hotell och restaurang skulle fyra av tio dessutom vilja engagera sig mer i den egna arbetsmiljön.

 

Lägst andel engagerade finns inom verksamheter som arbetar med information och kommunikation och inom transport. Transport är en av de mest olycksdrabbade branscherna och där uppger knappt hälften att mer tid skulle få dem att engagera sig mer i arbetsmiljöarbetet.

 

Några av resultaten från Arbetsmiljöattityder 2019:
• Så gott som alla tycker att arbetsmiljö är en ganska eller mycket viktig fråga på jobbet (77 procent mycket viktigt, 20 procent ganska viktigt).
• Särskilt viktigt med arbetsmiljöarbete uppges det vara i branscherna utbildning, hotell och restaurang, vård och omsorg samt tillverkning och utvinning, energi och miljö.
• Tre av fyra är engagerade i arbetsmiljöarbete på något sätt, antingen formellt eller allmänt engagerade.
• Allra störst engagemang för arbetsmiljöarbete finns inom hotell och restaurang. Det är också där som intresset är störst för att engagera sig ännu mer.
• Tre av fyra är mycket eller ganska nöjda med arbetsmiljön på sin arbetsplats.
• Högst andel nöjda med arbetsmiljön finns inom hotell och restaurang. Lägst andel nöjda finns inom vård och omsorg.

 

Statistik om arbetsolyckor
I Sverige dör i snitt 50 personer om året av sitt arbete. Enligt den senaste statistiken från 2018 anmäldes drygt 63 000 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro, drygt 33 000 arbetsolyckor med sjukfrånvaro och nästan 9 000 arbetssjukdomar.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.