Barnkonventionen och upphandling

14 januari, 2020

Den 1 januari 2020 började lagen om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) att gälla. Det innebär bland annat att vid upphandlingar som påverkar barn ska upphandlande myndigheter och enheter ta hänsyn till barns rättigheter.

 

Barnkonventionen som lag trädde i kraft 1 januari 2020. Lagen kommer att stärka barns mänskliga rättigheter i praktiken.

 

Hur påverkar det upphandling?
Att barnkonventionen har blivit lag innebär bland annat att upphandlare, beställare och beslutsfattare ska ta hänsyn till barns rättigheter enligt barnkonventionen vid upphandlingar som påverkar barn. Det kan exempelvis vara vid upphandlingar av skolbyggnader, hem för vård eller boende (HVB) eller andra produkter som ska användas av barn. Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Barn ska fritt kunna uttrycka sina åsikter och i förhållande till deras ålder och mognad ska dessa åsikter tas hänsyn till. Den som fattar ett beslut som rör barn måste alltid kunna redogöra för hur barnets bästa utretts och har beaktats i beslutet. Barnets åsikter är en viktig del i bedömningen av barnets bästa.

 

Upphandlande myndigheter och enheter måste säkerställa att det finns kunskap om barnkonventionen i organisationen. Nya riktlinjer och handböcker kan behöva tas fram, eller uppdatera redan existerande, om hur konventionen kan tolkas och tillämpas när det gäller inköp. Forum och arbetssätt för att ta in barns åsikter måste också skapas för att barns behov ska kunna beaktas vid upphandling.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Upphandlingsmyndigheten.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.