Bygg- och fastighetsmål – januari 2020

31 januari, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under januari 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 4928-19
En miljö- och samhällsbyggnadsnämnds beslut om att ett tidigare meddelat bygglov upphört att gälla är ogiltigt. Eftersom det följer av 9 kap. 43 § PBL när ett beslut om bygglov upphör att gälla, krävs inget särskilt beslut om detta och något lagstöd för att meddela ett sådant beslut finns inte.

 

P 3194-19
Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att ändra ett föreläggande om städning av tomt. Överklagandet har därför avslagits.

 

P 8944-18
Byggsanktionsavgift. Det finns förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift eftersom åtgärden som det sökta bygglovet avser har påbörjats innan startbesked getts. Något skäl att jämka avgiften finns inte, varför nämndens beslut har fastställts.

 

P 445-19
Bygglov för fritidshus med lägenheter för uthyrning. Fråga om sökt åtgärd överensstämmer med planbestämmelse om att hus ska vara fristående samt om korttidsuthyrning innefattas i ändamålet bostadsanvändning.

 

F 12143-18
Klander av samfällighetsförenings stämmobeslut avseende ansvarsfrihet för styrelsen. MÖD har bl.a. ansett att det förhållandet att en styrelsesuppleants namn, men inte underskrift, tillsammans med de ordinarie ledamöternas namn återfinns i slutet av förvaltningsberättelsen i sig inte är tillräckligt för att styrka att suppleanten faktiskt har deltagit i styrelsearbetet. Suppleanten har därför inte ansetts jävig vid stämmans beslut om ansvarsfrihet.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.