Miljömål – januari 2020

31 januari, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under januari 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 12294-18
Föreläggande om miljöteknisk undersökning med stöd av 26 kap. 22 § MB. Mark- och miljööverdomstolen bedömer till skillnad från mark- och miljödomstolen att fastighetsägarens subsidiära ansvar inträtt; detta med hänsyn till den tid som gått sedan tidigare verksamhetsutövares likvidation avslutades. Eftersom övriga förutsättningar för fastighetsägarens ansvar inte prövats av mark- och miljödomstolen visas målet åter dit för fortsatt behandling.

 

M 4549-19
Mark- och miljööverdomstolen har funnit skäl att skjuta upp tiden för fullgörande av ett föreläggande vid vite att ordna allmänna va-tjänster så att utbyggnad sker i enlighet med av huvudmannen upprättad utbyggnadsplan.

 

M 7480-18
Rådighet – Sedan mark- och miljödomstolen avvisat ansökan om tillstånd till vattenverksamhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att ett åberopat servitut får anses ge sökandena den rådighet över vattnet som krävs för att ansökan ska tas upp till prövning. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från mark- och miljödomstolen, inte ansett att rådighetsfrågan först behöver bli föremål för ett rättskraftigt avgörande.

 

M 8917-18
Fastställande av slutliga villkor för bentonitanläggning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att bolaget har visat att en installation av en värmeväxlare för närvarande inte är en tillgänglig teknik för att återvinna värme i anläggningen. Ett villkor avseende detta har därför upphävts och målet har visats åter till miljöprövningsdelegationen för fortsatt behandling.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.