Regeringen informerar om Brexit

30 januari, 2020

Enligt den tidplan som gäller lämnar Storbritannien EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet inträder då en övergångsperiod under vilken det mesta i praktisk mening fortsätter som nu. Därefter är det tänkt att den framtida relationen ska ta vid.

 

Övergångsperioden innebär att Storbritannien kommer fortsätta att vara en del av den inre marknaden och tullunionen och underställd EU-domstolen. Därmed kommer handeln, resor och annat utbyte med Storbritannien inledningsvis att fortsätta som tidigare. Övergångsperioden löper till och med 2020 och kan om parterna är överens om det förlängas en gång, som längst till och med 2022.

 

Övergångsperioden är tänkt att ge tid för anpassning till det som så småningom blir den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien. Ramarna för den framtida förbindelsen har preciserats i parternas gemensamma politiska förklaring. Förhandlingar om avtal som reglerar den framtida relationen kommer inledas så snart Storbritannien har lämnat EU.

 

Med hänsyn till att inriktningen hos den brittiska regeringen är att man inte vill förlänga övergångsperioden är det en mycket pressad tidplan för att få innehållet i den framtida relationen på plats.

 

Förutom övergångsperioden reglerar utträdesavtalet också en mängd andra frågor som behöver hanteras i och med det brittiska utträdet.

 

Det handlar bland annat om de särskilt berörda medborgarna – svenskar och andra EU-medborgare bosatta i Storbritannien och britter här i Sverige. Bestämmelserna innebär att deras situation förändras i mycket liten omfattning och exempelvis kommer svenskar som bor i Storbritannien att få fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig där. Uppgörelsen täcker alla de frågor som berör medborgarna i deras vardag, det vill säga uppehållsrätt och sociala trygghetsförmåner såsom socialförsäkring, hälso- och sjukvård, pensioner, arbetslöshetsförsäkring, studiebidrag och olika former av familjeförmåner. Även erkännandet av utbildningsbevis och andra yrkeskvalifikationer omfattas.

 

Utträdesavtalet reglerar också de brittiska bidragen till EU-budgeten. Uppgörelsen betyder att Storbritannien kommer att betala som medlemmar för hela den nuvarande långtidsbudgeten till och med 2020.

 

Det finns också bestämmelser om så kallade övriga separationsfrågor som bland annat klargör vad som ska gälla för pågående polisiära samarbeten, varor som satts på marknaden och mycket annat.

 

Utträdesavtalet i korthet
Utträdesavtalet består av 185 artiklar och tre protokoll. Det innehåller följande delar.

 

Allmänna bestämmelser
Regler för att förstå och tolka avtalet. Det klargörs att de ska ha samma rättsliga verkan i EU som i Storbritannien. Reglerna har direkt effekt vilket bland annat innebär att de, om de är precisa och tydliga, kan åberopas direkt av enskilda inför nationella domstolar. EU-rättsliga begrepp ska tolkas i enlighet med EU-rätten och EU-domstolens praxis beaktas.

 

Medborgarnas rättigheter
Regler som innebär att britterna i EU27 och EU-medborgarna i Storbritannien behåller sina rättigheter. Omfattar dem som utnyttjat sin rätt att bosätta sig ända till slutet av övergångsperioden. Gäller berörda med familjemedlemmar och barn, inklusive ännu inte födda.

 

Separationsfrågor
Klargör vad som ska gälla vid övergångsperioden slut för en mängd pågående förfaranden, beviljade rättigheter med mera.

Exempelvis:
• varor som placerats på marknaden,
• tullförfaranden,
• immaterialrätter och skyddade geografiska ursprungsbeteckningar,
• pågående polis- och straffrättsliga samarbeten,
• användning av data och information,
• offentlig upphandling,
• statsstöd

 

Övergångsperioden
Innebär att Storbritannien i praktisk mening stannar i EU-samarbetet till slutet av 2020. Man kommer att tillämpa EU:s lagar och regler och följa EU-domstolen men inte delta i beslutsfattandet. Övergångsperioden kan förlängas en gång efter beslut av gemensamma kommittén (se nedan), som längst till 2022.

 

Den ekonomiska överenskommelsen
Storbritannien kommer att betala som medlemmar för hela innevarande långtidsbudget fram till slutet av 2020. Därefter för det som förfaller till betalning på grund av den eller tidigare åtaganden.

 

Tillämpning och tvistlösning
En gemensam kommitté med representanter från EU och Storbritannien kommer att ansvara för utträdesavtalets genomförande och tolkning. Om kommittén inte kan enas om en fråga kan parterna påkalla prövning av en skiljenämnd, vars avgörande blir bindande för parterna. Om EU-rättsliga frågor väcks, ska nämnden inhämta yttrande från EU-domstolen.

 

Protokollet om Irland och Nordirland (reviderat jämfört med version från november 2018)
Fastställer nödvändiga arrangemang för att hantera de unika förhållandena som råder på den irländska ön och som syftar till att undvika att en hård gräns inrättas. Nordirland blir kvar i EU:s inre marknad för varor, men lämnar EU:s tullunion. I sak innebär den nya lösningen att Nordirland kommer att tillämpa alla de delar av EU:s regelverk som behövs för att undanröja behovet av kontroller vid gränsen mellan republiken Irland och Nordirland, inklusive avseende tull och moms. Rättsligt kommer Nordirland dock att förbli en del av Storbritanniens tullområde, vilket bland annat innebär att tull inte kommer att tas ut vid export av varor från den brittiska huvudön som kan bevisas inte komma att lämna Nordirland. För vissa definierade varor kommer inga kontroller att ske – den närmare regleringen av detta lämnas till den gemensamma kommittén att fastställa. Det nordirländska regionala parlamentet Stormont ges möjligheten att ge sitt godkännande till att Nordirland ska vara kvar i arrangemanget, första gången fyra år efter övergångsperiodens slut och därefter vart fjärde år. Om Stormont inte godkänner att vara kvar inleds en tvåårig period under vilken den gemensamma kommittén ska föreslå hur situationen ska hanteras.

 

Därutöver innehåller utträdesavtalet ett protokoll om de suveräna basområdena på Cypern samt ett protokoll om Gibraltar.

 

Här finner Ni Regeringen information om EU:s framtida relation med Storbritannien.

Här finner Ni mer information om utträdesavtalet.

 

Informationen kommer från Konkurrensverket, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.