Bygg- och fastighetsmål – februari 2020

29 februari, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under februari 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 8959-19
MÖD har återförvisat ett mål om bygglov till  mark- och miljödomstolen eftersom mark- och miljödomstolen inte har hållit sammanträde trots att det begärts av enskild part.

 

P 12264-18
Byggsanktionsavgift.
MÖD har i likhet med MMD ansett att en byggsanktionsavgift ska tas ut för ett stambyte, i en bostadsrättsförenings flerbostadshus, som omfattat befintliga vattenledningar och avloppsrör vilka i flera fall fått nya placeringar. MMD hade vidare ansett att byggnadsnämnden inte hade visat att en så stor byggnadsarea som nämnden beräknat sanktionsavgiften på berörs av åtgärden och återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning. MÖD ansåg mot bakgrund av att avgiften har straffrättslig karaktär och att tillsynsmyndigheten har bevisbördan för samtliga omständigheter som ligger till grund för ett avgiftsbeslut att MMD borde ha tagit ställning till avgiftens storlek. Detta har enligt MÖD utgjort ett rättegångsfel som föranleder återförvisning till MMD.

 

F 11043-19
Mark- och miljödomstolen har efter återkallelse avskrivit mål om avstyckning trots att det kunde ifrågasättas om parten hade processbehörighet. Mark- och miljödomstolens underlåtenhet att utreda frågan har ansetts utgöra sådant rättegångsfel som kan ha inverkat på målets utgång och som inte kan läkas i Mark- och miljööverdomstolen. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

 

F 3609-19
Förrättningskostnader. Mark- och miljödomstolen har ansett att avsaknaden av förklaring från Lantmäteriet till en relativt sett hög andel beredningstid (ca 60 procent) har utgjort skäl för att reducera ersättningen. Mark- och miljööverdomstolen har med beaktande av vad Lantmäteriet har anfört här ansett att det inte finns skäl för att nu göra en sådan bedömning.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.