KemI föreslår strategi och nya mål för farliga ämnen

13 februari, 2020

Kemikalieinspektionen har i går överlämnat förslag till strategi och tre nya etappmål för farliga ämnen till regeringen. Förslagen är inriktade på att förebygga skadliga effekter på människor och miljö, och ska bidra till att stärka arbetet för att uppnå riksdagens miljömål och de globala målen för hållbar utveckling. Enligt förslaget till regeringen ska målen vara uppnådda 2030.

 

Kemikalieinspektionen fokuserar i strategin på att öka skyddet för hälsa och miljö i den europeiska kemikalielagstiftningen och att stärka de globala styrmedlen så att särskilt farliga ämnen även ska fasas ut globalt. Sverige är ett av EU:s mest aktiva medlemsländer inom kemikalieområdet. Etappmålen och strategin är viktiga för Sveriges prioriteringar i EU-arbetet och för att utveckla och genomföra EU:s kemikalielagstiftning. Till exempel föreslår myndigheten att Sverige ska verka för att kombinationseffekter av kemikalier ska hanteras i regelverken och att en ökad samordning ska ske av olika regelverk, så att ett och samma ämne snabbare kan begränsas i alla användningsområden. Kemikalieinspektionen föreslår också att en innovationsagenda för Giftfri miljö ska tas fram för satsningar inom områden där det är extra viktigt att få fram bättre alternativ.

 

De nya etappmål som Kemikalieinspektionen föreslår är:
• Fasa ut särskilt farliga ämnen. Användningen av särskilt farliga ämnen har upphört så långt som möjligt, genom att beslut om utfasning av ämnena finns för alla användningsområden, senast 2030.
• Giftfri cirkulär ekonomi. Varor är designade för giftfria och resurseffektiva kretslopp senast 2030. Kraven är höga och likvärdiga för nyproducerade och återvunna material. Kunskap och information om ingående ämnens egenskaper är tillgänglig oavsett i vilket land tillverkningen sker.
• Minska den samlade exponeringen. Barns utveckling och den biologiska mångfalden skyddas genom att den samlade exponeringen för farliga ämnen har minskat väsentligt, senast 2030.

 

Kemikalieinspektionen konstaterar i rapporten att kemikalier behövs för produktionen av material och varor, men att användningen av farliga ämnen kan orsaka skador på människors hälsa, barns utveckling och den biologiska mångfalden. Kemikalieanvändningen kan också leda till höga samhällskostnader för sjukdomar och sanering av föroreningar. Strategiska insatser mot farliga ämnen är nödvändiga för att kunna nå generationsmålet, flera av miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

 

Här finner Ni mer information om särskilt farliga ämnen.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.