Miljömål – februari 2020

29 februari, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under februari 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 11002-19
Föreläggande vid vite. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat underinstansernas avgöranden endast på så sätt att tidpunkten för föreläggandets fullgörande har flyttats fram.

 

M 5235-19
MÖD har prövat miljösanktionsavgifts storlek vid underlåtelse att anmäla konvertering av köldmedium enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

 

M 8279-19
MÖD har upphävt ett föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken eftersom det inte klart framgick mot vem föreläggandet riktades.

 

M 3560-19
Med hänsyn till den restriktivitet som gäller vid prövningen av strandskyddsdispens har Mark- och miljööverdomstolen funnit att det saknas förutsättningar att medge strandskyddsdispens enligt 7 kap. 18 c § första stycket 3 miljöbalken för anläggande av en brygga.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.