181 nya naturreservat

5 mars, 2020

Sverige fick 181 nya naturreservat 2019 och den totala ytan av naturreservat ökade med 45 000 hektar. Det innebär att ännu fler värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och all dess mångfald av arter har fått ett skydd för framtiden.

 

Det finns nu över 5 100 naturreservat i Sverige. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner och den totala ytan av naturreservat ökade med ungefär 45 000 hektar under 2019.

 

Nya skyddade naturområden och arter från norr till söder
Störst arealökning 2019 hade Västerbottens län där arealen naturreservat ökade med 11 000 hektar. Flest nya naturreservat, 23 stycken, inrättades i Dalarnas län, följt av Östergötlands län med 20 stycken. Flest kommunala naturreservat tillkom i Skåne län, 6 stycken. Totalt ökade antalet kommunala naturreservat i landet med 17 stycken.

 

Ett exempel på ett nytt naturreservat är Kålabro i Falkenbergs kommun, där livsmiljön för bland annat nattfjärilen jättesvampmal därmed skyddas. I Skåne erbjuder det nybildade naturreservatet Torups bokskog ett viktigt rekreationsområde för hela Malmö stad och ett hem för sällsynta vedlevande skalbaggar och fladdermöss. I norra delen av Piteå skärgård har den värdefulla miljön i Kallfjärden korats till Norrbottens första marina naturreservat. Och i den gamla gruvbyn Tuna-Hästberg nära Borlänge skyddas gamla slåtterängar med fältgentiana, guckusko och blårödling i det nya naturreservatet Tures äng.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.