Bygg- och fastighetsmål – mars 2020

31 mars, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under mars 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 7143-19
Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en konstgjord badsjö, anlagd 1933, som inte ingår i något naturligt system för tillförsel av vatten inte kan anses vara en insjö eller ett vattendrag i den mening som avses i 7 kap. 13 § första stycket miljöbalken och därmed inte omfattas av strandskydd. Mark- och miljödomstolens dom, varigenom detaljplanen upphävdes med hänvisning till strandskyddet, har därför ändrats.

 

P 10194-18
Detaljplan för bostäder. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att kommunen inte visat hur detaljplanen ska genomföras eftersom plankartan inte säkerställer var vissa viktiga funktioner ska lokaliseras. Av detaljplanen framgår inte heller hur va-frågorna ska lösas, trots att det är av avgörande betydelse att den frågan är löst för att marken ska anses lämplig för bebyggelse. Domstolen har ansett att detaljplanen strider mot bestämmelserna i 2 kap. 5 §, 4 kap. 30 § och 4 kap. 33 § PBL och upphävt beslutet att anta planen.

 

P 800-19
Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt underinstansernas beslut att avslå ansökan om bygglov för en 212 meter hög radiomast i anslutning till Nackamasterna. Mark- och miljööverdomstolen har med hänsyn till att platsen redan är ianspråktagen för de befintliga masterna och då inverkan på naturmiljön, friluftslivet, landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan inte utgör något hinder för åtgärden bedömt att den sökta placeringen av radiomasten innebär en lämplig markanvändning. Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att det inte ska vägas in i bedömningen om samlokalisering till en befintlig radiomast är möjlig enligt bestämmelserna i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

 

P 3165-18
Fråga om ersättning enligt 14 kap. 7 och 10 §§ plan- och bygglagen på grund av införande av rivningsförbud och skyddsbestämmelser i detaljplan.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.