Miljömål – mars 2020

31 mars, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under mars 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 6080-19
Föreläggande att återställa stenmurar med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Efter att mark- och miljödomstolen ändrat länsstyrelsens föreläggande om återställande av drygt 100 m stenmur till att avse 15 m, har Mark- och miljööverdomstolen funnit att återställandet ska avse 45 m.

 

M 10415-18
Fråga om strandskyddsdispens för bastubåt. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att bastubåten, en konstruktion med väggar och tak som uppförts på en flotte, är att betrakta som en byggnad och att den är så stadigvarande förtöjd att den kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna. Mark- och miljööverdomstolen har vidare ansett att det inte finns förutsättningar att ge strandskyddsdispens för bastubåten och att det inte är oproportionerligt att neka dispens. Överklagandet har avslagits.

 

M 6924-19
Ansökan om dispens från förbud i 15 kap. 24 § MB. MÖD har bedömt att spillfett och fett från fettavskiljare i bolagets hamburgerrestauranger ska anses vara verksamhetsavfall, varför dispens inte krävs.

 

M 4793-19
Strandskyddsdispens. Med hänsyn till den utveckling som skett i praxis ifråga om egendomsskyddet har MÖD, till skillnad från vad som ansetts möjligt i tidigare avgöranden, vid en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken beaktat även andra omständigheter än de som enligt 7 kap. 18 c-d §§ kan utgöra särskilda skäl för dispens. Vid intresseavvägningen har det dock inte ansetts oproportionerligt att avslå ansökan om dispens.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.