Bygg- och fastighetsmål – april 2020

30 april, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under april 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 2114-20
MÖD har förlängt fristen för att fullgöra ett föreläggande om uppstädning av en tomt med hänsyn till att adressaten för föreläggandet tillhör riskgruppen för Covid 19-viruset.

 

P 116-19
Byggsanktionsavgift mm. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett ca 1,6 m högt och 50 m2 stort välvt pooltak på grund av sin storlek och höjd uppfyller kraven för att anses vara en byggnad (1 kap. 4 § PBL). Avgörande för bedömningen är om människor kan vistas i vattnet under taket för det ändamål som poolen och utrymmet i övrigt har. Det har därför funnits förutsättningar att ta ut byggsanktionsavgift. Avgiften har dock inte ansetts stå i rimlig proportion till överträdelsen varför den har satts ner till en fjärdedel.

 

P 8258-18
Byggsanktionsavgift. Maskindrivna portar har använts i strid med ett användningsförbud, som föranletts av avsaknaden av besiktningsprotokoll som visar att portarna uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa. Den omständigheten att fastighetsägaren före nämndens sammanträde har gett in erforderliga protokoll, har inte ansetts innebära att rättelse vidtagits i den mening som avses i 11 kap. 54 § PBL.

 

P 8263-18
Byggsanktionsavgift. En hiss har använts i strid med ett användningsförbud, som föranletts av avsaknaden av besiktningsprotokoll som visar att hissen uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa. Den omständigheten att fastighetsägaren före nämndens sammanträde har gett in erforderligt protokoll, har inte ansetts innebära att rättelse vidtagits i den mening som avses i 11 kap. 54 § PBL.

 

P 11991-19
Mark- och miljööverdomstolen har i beslut avvisat ett yrkande om att sökanden interimistiskt ska få ta ett bygglov i anspråk. Som skäl för beslutet har Mark- och miljööverdomstolen anfört att nämnden har gett bygglov och, om även startbesked har getts, får lovet tas i anspråk på egen risk. Det förhållandet att mark- och miljödomstolen har upphävt bygglovet påverkar inte den bedömningen eftersom domen om upphävande vid Mark- och miljööverdomstolens prövning inte har vunnit laga kraft och mark- och miljödomstolen inte heller har inhiberat lovet. I samma avgörande har Mark- och miljööverdomstolen vidare ansett att det finns laglig möjlighet att interimistiskt förklara att strandskyddsdispens inte krävs för vissa åtgärder.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.