Förslag till lagändring som möjliggör undantag från PBL

7 april, 2020

Regeringen har den 7 april 2020 överlämnat en proposition till riksdagen. (Prop. 2019/20:152) I propositionen föreslås att det i plan- och bygglagen (2010:900) förs in ett bemyndigande för regeringen att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i lagen.

 

Regeringen ska enligt förslaget få föreskriva om sådana undantag om spridningen av en samhällsfarlig sjukdom innebär en påtaglig risk för att lokalerna för hälso- och sjukvård inte räcker till, och om det behövs för att nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas. Regeringens föreskrifter ska bland annat få avse undantag från bestämmelser om krav på bygglov, rivningslov och marklov och kraven på att hänsyn ska tas till vissa allmänna intressen.

 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. De föreskrifter som regeringen beslutar om med stöd av bemyndigandet ska få avse tid fr.o.m. den 15 mars 2020.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.