Lagförslag om klimatdeklarationer av långväga resor

30 april, 2020

Fem myndigheter lämnar på uppdrag av regeringen ett gemensamt förslag till hur en lag om obligatoriska klimatdeklarationer kan utformas. Detta för att det ska bli enklare för resenärer att välja resor med lägre klimatpåverkan. Alla transportörer som riktar sig till den svenska marknaden och som också utför resan föreslås omfattas av kravet på klimatdeklaration.

 

Det är Trafikanalys som har samordnat ett myndighetsgemensamt utredningsarbete tillsammans med Energimyndigheten, Konsumentverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen. Frågan om klimatdeklarationer har utretts på uppdrag av regeringen.

 

Myndigheterna föreslår bestämmelser som gör det möjligt att ställa krav på att en resas beräknade påverkan på klimatet deklareras. Som minimum ska utsläpp av koldioxid redovisas, men om möjligt ska deklarationen innehålla alla slags klimatpåverkande gaser.

 

Alla transportörer ska klimatdeklarera resor som säljs på den svenska marknaden om de är längre än 150 km på land och i luften. Med transportör menas företaget som utför själva transporten och som riktar sina transporter till den svenska marknaden. För sjöfart gäller att resan ska vara längre än 15 nautiska mil (cirka 28 km) och genomföras med ett större fartyg (bruttodräktighet minst 5 000).

 

Myndigheterna har strävat efter att så många aktörer som möjligt – inom ramarna för EU-rätten – ska omfattas av kravet på klimatdeklaration. Återförsäljare av resor kommer dock inte att kunna omfattas av kravet. Detta eftersom EU:s regler för e-handel sätter striktare gränser för vilka nationella krav som kan ställas. Det är dessutom praktiskt mycket svårt att genomföra för resebyråer som kan vara återförsäljare för flera hundra olika flygbolags resor.

 

Genom att i den grad det är möjligt, samtidigt som jämförbarhet mellan och inom trafikslagen erhålls, grunda bestämmelserna på gemenskapsregler och internationella regelverk som redan finns, så uppfylls kriteriet om låga kostnader, samt att beräkningsmetoderna ska vara vetenskapligt och internationellt baserade.

 

Myndigheternas förslag till lag om klimatdeklarationer kräver en fortsatt bearbetning och myndigheterna rekommenderar därför att regeringen fördjupar analysen i vissa frågor.

 

Här finner Ni mer information.

 
Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.