Miljömål – april 2020

30 april, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under april 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 5783-19
Länsstyrelsen förelade en kommun att tillgodose behovet av vattentjänster genom allmän va-anläggning för fastigheter som låg på delvis fastland och delvis närbelägna öar. Motivet för föreläggandet var att anslutning till kommunalt vatten och avlopp skulle vara en förbättring såväl för boende som för miljön. Anslutning av avlopp skulle lokalt minska närsaltbelastningen. Kommunen bestred föreläggandet och anförde att det inte längre var aktuellt att detaljplanelägga området och att det därmed rörde sig om ett fåtal fritidshus samt att enskilda va-lösningar skulle innebära ett mindre ingrepp i miljön än en utbyggnad av den allmänna anläggningen, som skulle kräva sprängningsarbeten. MÖD fann att utredningen i målet inte gav stöd för att det fanns ett behov av en allmän anläggning av miljöskäl och att länsstyrelsen därför inte haft fog för föreläggandet.

 

M 4832-19
Utdömande av vite med anledning av föreläggande om städning av fastighet. Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att det inte har funnits förutsättningar att med anledning av en ansökan om utdömande av löpande vite för två tidsperioder, delvis bifalla ansökan genom att döma ut grundvite, när frågan om utdömande av grundvite prövats med anledning av en tidigare ansökan och den ansökan har avslagits.

 

M 10216-19
Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad mot underinstanserna, ansett att anläggningen även efter ett dammhaveri, uppfyller förutsättningarna enligt 11 kap. 6 § miljöbalken för en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel. Eftersom länsstyrelsen inte prövat om övriga förutsättningar för att omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor var uppfyllda, har målet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

 

M 5593-19
Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underinstansernas bedömning gällande slutliga villkor för föroreningsinnehåll i och avledning av kondensvatten från rökgaskondensering. Eftersom  tidpunkten för när strängare villkor för utsläpp av renat kondensat ska börja gälla har passerats har Mark. och miljööverdomstolen skjutit fram tidpunkten.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.