Nya regler om översiktsplanering och detaljplan

3 april, 2020

Den 1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Vissa av ändringarna gäller direkt, och vissa gäller från ett senare datum. Ändringarna gäller bland annat översiktsplanering och detaljplaneprocessen.

 

Översiktsplanering
Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir planeringsstrategin det centrala, nya verktyget. Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Länsstyrelserna ska ta fram ett underlag om statliga och mellankommunala intressen till kommunerna under andra halvan av mandatperioden.

 

Antar kommunen inte en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan senast 11 september 2024 anses översiktsplanen vara inaktuell. Detta får konsekvenser för senare prövningar, till exempel vid framtagande av detaljplan och prövningar som rör strandskyddet i områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Kommunen riskerar att förlora möjligheten att påverka den fysiska miljöns utveckling och bevarande.

 

Övergångsbestämmelserna anger bland annat att översiktsplaner antagna före 1 januari 2004 upphör att gälla vid utgången av 2025. Detta gäller även ändringar för viss del av kommunens yta (så kallad FÖP) även om de senare har kopplats till en nyare översiktsplan.

 

Äldre bestämmelser gäller för ärenden om översiktsplaner och regionplaner som har påbörjats före den 1 april 2020 och mål och ärenden som avser överklagande och överprövning av sådana planer och bestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

 

Detaljplaneprocessen
Från och med 11 september 2024 ändras processen för detaljplan. Standardförfarande och samordnat förfarande får bara tillämpas om den del av översiktsplanen som är relevant för beslutet om detaljplan är aktuell. Översiktsplanens aktualitet ska framgå av kommunens planeringsstrategi, som ska vara antagen senast samma datum. Detta gäller även förenklat förfarande för att upphäva en detaljplan, och för att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser och vissa bestämmelser om rättighetsområden.

 

Från och med 1 april 2020 gäller nya regler om miljöbedömningar för detaljplan. Reglerna har som syfte att skapa en bättre samordning mellan processreglerna om detaljplan i PBL, och miljöbedömningar i miljöbalken. Processen för miljöbedömning är i sig oförändrad, men de moment som ingår i en strategisk miljöbedömning framgår nu direkt av PBL. Bland annat görs följande ändringar:
• Inom ramen för plansamrådet ska kommunen undersöka om detaljplanen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan.
• Undersökningen ska avslutas genom att kommunen avgör frågan om betydande miljöpåverkan genom ett särskilt beslut.
• Om detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan ska ett avgränsningssamråd genomföras inom ramen för plansamrådet.

 

I 5 kap. PBL görs även vissa mindre justeringar. Här beskrivs några av dessa.
• 6 § ändras så att det framgår att bestämmelserna om planeringsbesked inte ingår i samrådet.
• 11 a-c §§ byter namn till 11 c-e §§. Paragraferna i sig ändras inte.
• 14 och 22 §§ ändras språkligt så att det framgår att länsstyrelsen under samrådet och granskningstiden ska verka för att ett byggnadsverk inte blir olämpligt. Ingen ändring i sak är avsedd. (prop. 2019/20:52 sid. 118)
• 32 § ändras så att begreppet vunnit laga kraft nu ersätts med fått laga kraft.
• 38 a § justeras så att en tidigare felaktig hänvisning rättas till avseende förlängning av detaljplanens genomförandetid.

 

Här finner Ni mer information om detaljplaneprocessen.

 

Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.