Skydd mot smitta inom vård och omsorg

11 april, 2020

Myndigheternas gemensamma mål är att patienter, brukare och personal i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap.

 

Kunskapen om viruset som orsakar covid-19 och dess spridning ökar och rekommendationerna om skyddsåtgärder för verksamheter inom vård och omsorg uppdateras regelbundet. Folkhälsomyndigheten som expertmyndighet i smittskyddsfrågor ger ut Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg som underlag till regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer. Den erfarenhet som nu finns för covid-19 visar att det är viktigt att följa basala hygienrutiner och de rutiner som sedan länge finns för att förhindra spridning genom dropp- och kontaktsmitta inom hälso- och sjukvård och omsorg.

 

Under de senaste dagarna har frågan om personlig skyddsutrustning för personal inom omsorgen vid möjlig infektion med covid-19 hos brukare varit uppmärksammad. Arbetsmiljöverket har förtydligat att ett beslut som fattades för ett par dagar sedan på en enskild arbetsplats efter ett skyddsombudsstopp i Stockholm inte är ett generellt beslut om vilken personlig skyddsutrustning som personal inom omsorgen ska använda utan enbart gäller den aktuella arbetsplatsen.

 

Det är av yttersta vikt att personal inom vård och omsorg känner sig trygga, vet hur de ska agera och skyddas mot att smittas i sitt arbete. Lika viktigt är det att de har kunskaper om hur smitta bland patienter och omsorgstagare förebyggs, genom basala hygienrutiner, och i vissa fall skyddskläder och skyddsutrustning. Som en grund för detta görs en lokal riskbedömning av arbetsmoment, risker och åtgärder. Vilka åtgärder som ska vidtas och vilken utrustning som ska användas i respektive arbetssituation klargörs genom det lokala arbetsmiljöarbetet som ska utgå från gällande lagstiftning.  Folkhälsomyndighetens rekommendationer används som utgångspunkt vid riskbedömningar och val av åtgärder inom de ramar som sätts av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Riskbedömningar ska genomföras med stöd från det regionala smittskyddet, vårdhygienenheterna och i kommunerna de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna, så att såväl patientsäkerheten som skyddet av arbetstagarna säkerställs.

 

All personal behöver ha kännedom om riskbedömningen, vilka åtgärder som ska vidtas och utrustning som ska användas i varje arbetssituation samt hur skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska användas och tas av.

 

Här finner Ni Socialstyrelsens information till Er som arbetar inom vården.

Här finner Ni Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.