4 miljoner till inventering av granbarkborrar

20 maj, 2020

För att minska spridningen av granbarkborrar från skyddade områden fördelar Naturvårdsverket 4 miljoner kronor till tolv länsstyrelser. Bidragen skall användas till inventeringar av barkborreangrepp och deras omfattning under 2020.

 

Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag att ta fram vägledning för länsstyrelsernas insatser beträffande att minska spridning av granbarkborrar från skyddade områden som nationalparker och naturreservat.

 

Vägledningen bör bland annat innehålla förebyggande arbete och kapacitetsuppbyggnad för att stoppa spridningen av granbarkborrar. En av de viktiga åtgärderna för förebyggande arbete är att fram underlag om läget avseende granbarkborreskador 2020.

 

Naturvårdsverket har därför fördelat 4,2 miljoner kronor till de 12 länsstyrelser som omfattats av bekämpningsområdet (Länsstyrelsen i Skåne är exkluderat från bidraget på grund av små arealer av granbarkborrebegärlig skog i skyddade områden).

 

Bidragen skall användas till inventeringar av barkborreangrepp och deras omfattning under 2020.

 

Detta kommer bland annat ske genom att i skogen kontrollera de områden med stora skogliga förändringar som Skogsstyrelsen påvisat i sin nya kartfunktion kring förändringsanalyser. Med inventeringsresultaten som grund kan länsstyrelserna prioritera mellan olika åtgärder och åtgärdsområden för att minska risken för spridning av granbarkborrar i naturreservat och intilliggande skogar. Resurser till inventeringar är särskilt viktiga för att kunna kontrollera de nya angrepp som normalt uppstår efter granbarkborrens svärmningar i månadsskiftet maj/juni varje år.

 

Om granbarkborren
Granbarkborrar som sprider sig från skyddad natur till närliggande skog är inget generellt hot mot skogsbruket i stort, men kan ge stora problem för enskilda skogsägare.

 

Skogsstyrelsen och berörda länsstyrelser arbetar för att begränsa angreppen i våra skogar med formellt skydd. Vilka åtgärder som kan genomföras måste bedömas i varje enskilt fall och beror på vilka regler som gäller i varje enskilt område.

 

Granbarkborrarna angriper även träd i skyddade områden. För en enskild skogsägare kan det innebära stora problem att granbarkborrar sprider sig från formellt skyddade skogar till omgivande och närliggande brukade skogar. På landskapsnivå är däremot problemet begränsat eftersom den formellt skyddade granskogen omfattar en mindre del av den äldre granskogen och har en varierad struktur som inte är lika attraktiv för granbarkborren.

 

Sommaren 2018 var extremt torr och varm, och granbarkborrarna hade ett gynnsamt klimat även 2019 Det skapade en situation med torkstressade granar, och omfattande granbarkborreangrepp. Som helhet är nu granbarkborrepopulationerna större än vad vi tidigare upplevt i Sverige.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.