Allvarliga elolyckor med induktion från kraftledningar

18 maj, 2020

Flera mycket allvarliga olyckor, varav ett dödsfall, har den senaste tiden inträffat vid linjearbete, där induktion från en närliggande kraftledning varit en del av orsaken. Elsäkerhetsverket vill därför med skärpa påminna om att induktion måste hanteras som en påtaglig elsäkerhetsrisk och att arbetet ska planeras och genomföras med den förutsättningen.

 

Induktion innebär att spänning uppstår i en frånkopplad eller icke driftsatt ledning eller annat metallföremål på grund av närheten till en annan, spänningssatt ledning. Detta innebär en risk för alla som arbetar med underhåll, rasering samt om- eller nybyggnad av kraftledningar eller i ställverksmiljö. För att kunna genomföra arbete måste bland annat jordningar anbringas på båda sidor och tillräckligt nära arbetsstället. För riskbedömningar och metoder för att ta hand om riskerna  finns det i branschen EBR-anvisningar som grundar sig på Arbetsmiljöverkets och Elsäkerhetsverkets föreskrifter.

 

Elsäkerhetsverket betonar att induktionsrisker måste tas på stort allvar av både nätägare och entreprenörer. Bristfälliga säkerhetsåtgärder innebär dödsfara.

 

Informationen kommer från Elsäkerhetsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.