Bygg- och fastighetsmål – maj 2020

31 maj, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under maj 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

F 10684-19
MÖD har bedömt att länsstyrelsen inte haft objektivt godtagbara skäl för att överklaga ett fastighetsbildningsbeslut och att det därför finns synnerliga skäl enligt 16 kap. 14 § 4 st. FBL att förplikta staten att ersätta en enskild fastighetsägare för rättegångskostnader.

 

P 3983-19
Bygglov – Mark- och miljööverdomstolen har funnit att nämnden haft rätt att tillämpa en undantagsbestämmelse i detaljplanen. Bestämmelsen medger att byggnadshöjden får ökas med hänsyn till terrängförhållandena. Även om utsikten från grannfastigheten begränsas på ett sätt som i sig medför betydande olägenhet har Mark- och miljööverdomstolen funnit att bygglov kan ges eftersom det inte finns någon alternativ placering som innebär att byggrätten kan utnyttjas likvärdigt.

 

P 2844-19
Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit en ansökan om utdömande av vite. Det dröjde över ett år från att fullgörande av vitesföreläggandet skulle ha skett till dess ansökan om utdömande av vite lämnades in. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att information som lämnats till det förelagda bolaget under den perioden medfört att det inte längre var klart för bolaget hur det borde ha handlat för att efterkomma föreläggandet och för att undgå vitet.

 

P 1246-19
Fråga om byggsanktionsavgift: Ett bolag beviljades rivningslov för rivning av förskola och bygglov för nybyggnation av förskola. Sedan rivningen fått startbesked och utförts, påbörjade bolaget grundläggningsarbeten för den nya byggnaden innan startbesked hade getts för nybyggnationen. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att grundläggningsarbetena innebär att nybyggnationen påbörjats i den mening som avses i 10 kap. 3 § PBL och att startbeskedet för rivningen inte inneburit att åtgärder kopplade till nybyggnationen fått påbörjas. Det har därför funnits förutsättningar att påföra bolaget en byggsanktionsavgift. Mark- och miljööverdomstolen har ändrat mark- och miljödomstolens dom och fastställt nämndens beslut om sådan avgift.

 

P 3562-19
Tillsynsärende. Nämnden har, efter klagomål från en granne på solcellspaneler som placerats på en komplementbyggnads tak, sedan den konstaterat att solcellspanelerna inte var bygglovspliktiga, avslutat ärendet utan att vidta ytterligare åtgärder. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer nämndens beslut och återförvisar ärendet till nämnden för fortsatt handläggning eftersom nämnden även borde ha gjort en prövning enligt 2 kap. 9 § PBL.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.