Fyra sätt att stärka EU:s utsläppshandel

18 maj, 2020

EU:s utsläppshandel är det viktigaste styrmedlet i EU:s klimatpolitik. Naturvårdsverket har utifrån Sveriges övergripande position identifierat hur utsläppshandeln kan stärkas och därmed bidra till större utsläppsminskningar. Detta sammanfattas i en ny rapport.

 

Det har gått sex år sedan stats- och regeringschefer skärpte målen för EU:s utsläppshandel. Det var innan både Parisavtalet och den svensk klimatlagen, som var och en för sig sedan dess har ökat klimatambitionerna. EU-kommissionen har nyligen lanserat den gröna given och aviserat en större översyn av klimatlagstiftningen under kommande år, för att nå netto-noll-utsläpp 2050. Sverige har genom riksdagen antagit en övergripande position inför förhandlingarna. Den innebär bland annat att klimatmålet till 2030 bör stärkas, från 40 procents minskning till minst 55 procent jämfört med 1990. För att lyckas med det så behöver EU:s utsläppshandel stärkas. En viktig fråga är hur det ska ske.

 

Kartläggningen som Naturvårdsverket gjort utgår ifrån senaste årets internationella och egeninitierade analyser. Fyra huvudsakliga åtgärder identifieras.

 

Minska antalet utsläppsrätter dubbelt så fort
Enligt gällande regelverk ska den totala mängden utsläppsrätter minskas med 2,2 procent varje år vilket leder till noll-utsläpp först 2058. Sveriges position innebär att taket i utsläppshandeln skulle behöva minskas betydligt snabbare, där studier pekar på att det behövs nära på en dubblering av takten. Ju senare en justering sker desto större behöver den årliga minskningen vara.

 

Begränsa gratis utsläppsrätter
För närvarande auktioneras 57 procent av utsläppsrätterna, medan 43 procent delas ut gratis för att värna globalt konkurrensutsatta företag. Kartläggningen pekar på flera möjliga vägar för att värna konkurrenskraft och samtidigt få fler att betala för sina utsläpp. Gränsjusteringsmekanismer, där import beläggs med en utsläppskostnad kan vara ett sätt, och till en början för vissa utvalda sektorer som exempelvis fossilbaserad elimport. Att justera tilldelningen som utdelas gratis så den mer korresponderar mot risken för produktionsflytt kan vara en annan.

 

Skapa förväntan om ett långsiktigt och tillräckligt högt pris på utsläppsrätterna
Priset på utsläppsrätter måste vara tillräckligt högt för att ge önskad effekt på kort sikt, inte minst för Europas omställning till förnybar energi. På längre sikt är det avgörande att förväntan på det framtida priset minskar riskerna med långsiktiga investeringar. Kartläggningen pekar på att den reserv för utsläppsrätter som syftar till marknadsstabilitet behöver stärkas. Införandet av ett prisgolv i hela eller delar av systemet identifieras också som en möjlig väg.

 

Öppna för en breddning av systemet
Kartläggningen identifierar sjöfarten som en sektor vars utsläpp skulle kunna inkluderas inom utsläppshandeln. Det är en sektor vars klimatutsläpp idag är oreglerade medan flygets utsläpp redan täcks av utsläppshandeln.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.