Industribuller

6 maj, 2020

Boverket har tagit fram allmänna råd och uppdaterad vägledning för omgivningsbuller utomhus från industriell och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. Avsikten är att ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för sådant buller.

 

De allmänna råden ger stöd för tillämpningen av PBL
De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om hur föreskrifterna i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bör tillämpas då nya bostadsbyggnader kan bli exponerade utomhus för industriellt och annat verksamhetsbuller. Buller från industriell verksamhet utgör omgivningsbuller enligt plan- och bygglagens definition.

 

Allmänna råd beskriver hur någon kan, eller bör, göra för att uppfylla en bindande regel i lag, förordning eller föreskrift. I de allmänna råden finns också förtydliganden om tillämpningsområde och definitioner av vissa begrepp. Boverkets vägledning om omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär har uppdaterats för att följa de allmänna råden.

 

De allmänna råden anger ljudnivåer utomhus och bulleranpassning
För att det ska bli möjligt att bygga bostäder med god ljudmiljö utomhus i bullerutsatta delar av städer och tätorter är det viktigt att minimera exponeringen. Ett sätt är att arbeta med kompensationsåtgärder, exempelvis kan en bullerexponerad sida kompenseras med tillgång till en ljuddämpad sida. Andra delar i en bulleranpassning kan vara att säkerställa en god ljudmiljö på uteplatser och andra vistelseytor utomhus, anpassade lägenhetsplanlösningar och låga ljudnivåer inomhus.

 

De allmänna råden beskriver vilka ljudnivåer utomhus som bör kunna accepteras och vid behov föranleda kompensationsåtgärder enligt ovan. Det anges även när bostadsbebyggelse är olämplig ur bullersynpunkt.

 

För buller inomhus i ärenden enligt plan- och bygglagen, gäller Boverkets byggregler (2011:6) och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13.

 

Bakgrund till de allmänna råden
2015 publicerade Boverket Industri- och anat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder- en vägledning, Rapport 2015:21. Arbetet genomfördes i samverkan med Naturvårdsverket, som parallellt tog fram motsvarande vägledning för tillämpning enligt miljöbalken. De allmänna råd som Boverket nu publicerar ansluter till den vägledning som publicerades 2015.

 

Samordning av regler
Plan- och bygglagen och miljöbalken har samordnats när det gäller buller och bostäder. 2015 infördes flera väsentliga förändringar i PBL om omgivningsbuller. Såväl buller från industriell verksamhet som buller från skilda trafikslag definieras som omgivningsbuller i PBL. Redan innan dessa förändringar infördes, ställde PBL krav på att förebygga bullerstörningar i såväl planläggning och ärenden om bygglov eller förhandsbesked.

 

Sedan 2015 gäller även att beräknade värden för omgivningsbuller ska redovisas i planbeskrivningen till detaljplan eller i bygglov, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen. Huvud­regeln är att en tillsynsmyndighet inte kan påverka de fastställda buller­värdena vid en senare prövning enligt miljöbalken.

 

De allmänna råden och den uppdaterade vägledningen är en del av den samordning som skett av omgiv­ningsbuller enligt PBL och miljöbalken. Regeringen har angett att en enhetlig och förutsägbar lagstiftning och tillämpning är ett viktigt syfte med samordningen.

 

Hälsoskyddsaspekterna ska tillämpas enhetligt
Boverkets allmänna råd om buller från industri- och andra verksamheter utgår från lagstiftarens avsikt att möjliggöra en samordnad och enhetlig tillämpning av hälsoskyddsaspekterna gentemot omgivningsbuller i både planläggning enligt PBL och tillsyn enligt miljöbalken. Den definition av risk för olägenhet för människors hälsa som infördes i PBL är numera den­samma som i miljöbalken. I en planeringssituation finns det möjligheter att anpassa bebyggelsen till den omgivande bullersituationen. Då är det viktigt att inte enbart klara lägsta godtagbara ljudkvalitet, utan att alltid sträva efter bästa möjliga ljudmiljö för de nya bostäderna.

 

Här finner Ni mer information om omgivningsbuller.

Här finner Ni mer information om verksamhetsbuller.

 

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.