Miljömål – maj 2020

31 maj, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 7409-19
I ett mål om föreläggande avseende vattenverksamhet, borttagande av fördämning, har MÖD upphävt länsstyrelsens föreläggande eftersom det inte ansetts övertygande klarlagt att angivna dikesnivåer i föreläggandet överensstämde med tillståndet för sjösänkning som föranlett tillsynen.

 

M 12838-19
MÖD har ändrat detaljer i ett villkor som avser förvaring av lut.

 

M 13646-19
Mark- och miljödomstolen har avslagit en ansökan om utdömande av vite utan att kommunicera ansökan eftersom det inte ansågs visat att en överträdelse av vitesföreläggandet hade skett. MÖD har undanröjt avgörandet och återförvisat målet eftersom underlåtenheten att kommunicera ansökan ansågs innefatta ett rättegångsfel.

 

M 9464-19
MÖD har bedömt att mattor som används i en uthyrningsverksamhet och som transporterats till Lettland för reparation inte har utgjort avfall i den mening som avses i förordningen om transport av avfall. Länsstyrelsens beslut att klassificera mattorna som avfall har därför upphävts.

 

M 5297-19
Mål om utdömande av vite. Ett bolag har förelagts att i ett bostadshus bland annat se till att ventilationen uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att åtgärda en trasig ledstång i trapphuset. Vite kan inte dömas ut för överträdelse av föreläggandet i dessa delar eftersom det beträffande ventilationen inte med tillräcklig tydlighet framgår vilka åtgärder adressaten har att vidta och eftersom föreläggandet om att åtgärda ledstången saknar stöd i de bestämmelser som nämnden lagt till grund för sitt beslut.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.