Minskad klimatpåverkan från plast i byggsektorn

18 maj, 2020

Byggsektorn är den sektor som använder näst mest plast i Sverige. Konkreta exempel på hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en mer hållbar, cirkulär användning av plast finns nu samlade i en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

 

Byggsektorn stor användare av plast
Byggsektorn är den sektor som använder näst mest plast – 21 procent av all plast i Sverige. Plast finns i olika byggmaterial som golv, väggmattor, takdukar, olika slags membran, isolering, för, fönster och kablar. Majoriteten av bygg- och rivningsavfallet går till förbränning för energiåtervinning. År 2016 gick enbart 0,8 procent till materialåtervinning.

Diagrammet visar den kartlagda mängden plast som sattes på den svenska marknaden 2016/2017 (SMED, 2019)

 

Stort värde och ger tydlig samhällsnytta
Plast har många användningsområden inom byggsektorn och har flera goda egenskaper som gör den lämplig som byggmaterial. Den är tät, lätt, har hög fukttålighet och god isoleringsförmåga som sparar energi och kan därmed minska utsläppen av växthusgaser. Den är också billig och har lång livslängd, 30 till 50 år.

 

Om plast används på rätt sätt har den ett stort värde och ger tydlig samhällsnytta. Samtidigt innebär dagens produktion och användning av plast stora utmaningar.
Cirkulär användning – en nyckel till minskad klimatpåverkan.

 

Plast som tillverkas av nytt, fossilt material och förbränns efter användning, ger ett utsläpp på cirka 5 ton koldioxidekvivalenter per ton plast, sett från tillverkning till förbränning. Byggsektorn genererar drygt 150 000 ton plastavfall varje år.

 

Klimatpåverkan från plastanvändning i byggsektorn kan minska genom åtgärder för en mer cirkulär användning.

 

Till exempel kan en produkt som tillverkats av återvunnet plastmaterial ha cirka 3,5 gånger lägre klimatpåverkan än om samma produkt gjorts av nytillverkad plast, baserad på fossil råvara. Det finns också betydande potential till ökad materialåtervinning från byggsektorn, inte minst genom separat insamling av fraktioner som plastförpackningar, plastgolv och plaströr.

 

Förutom val av råvaror med minskad miljöbelastning sett ur ett livscykelperspektiv kan klimatpåverkan också minskas genom effektivare materialanvändning, liksom åtgärder för ökad materialåtervinning och återbruk.

 

Korta fakta:
• Siffror för 2017 som är jämförbara med 2010 visar att plastanvändningen i Sverige har ökat med nästan 300 000 ton per år, eller nästan 30 kg mer plast per invånare och år. Största delen går till energiåtervinning eller bränsle inom industrin, väldigt lite materialåtervinns och blir ny plast.
• Byggsektorn är den näst största användaren av plast efter förpackningssektorn och förbrukar cirka 21 procent av all plast i Sverige, motsvarande cirka 260 000 ton 2016.
• Även plastavfallet ökar. Plastavfallsflödena som kartlades 2017 uppgår till omkring 1,6 miljoner ton.
• Majoriteten av bygg- och rivningsavfallet går till förbränning för energiåtervinning. År 2016 gick enbart 0,8 procent till materialåtervinning.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.