NV avslår ansökningar om fastighetsnära insamling

20 maj, 2020

Den nya lagstiftningen ställer höga krav på införandet av ett system med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Ingen av de två sökandena uppfyllde ska-kraven. Naturvårdsverket anser att det är angeläget att bestämmelserna som berör detta ses över snarast.

 

Naturvårdsverket avslår de två ansökningar om tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall som lämnats in. Ansökningarna kommer från Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) och TMResponsibilty AB (TMR).

 

Skälet till att Naturvårdsverket nu avslår ansökningarna är att insamlingssystemen inte år 2021 når upp till de krav som finns på att kunna samla in från 60 procent av bostadsfastigheterna i Sverige. De två insamlingssystemen lever inte upp till kraven varken var för sig eller tillsammans. Det framgår också av ansökningarna att systemen är tänkte att byggas upp på likartade sätt vilket innebär att de inte kompletterar varandra utan snarare dubblerar varandras system.

 

Bakgrund
Fastighetsnära insamling är den insamling som sker i anslutning till bostäder. Den sköts idag av antingen ett insamlingssystem eller kommunen. Från den 1 januari 2021 ska förpackningsavfall samlas in av ett insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket. Bestämmelser om detta finns i förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

 

Här finner Ni mer information.

Här finner Ni beslutet avseende FTI.

Här finner Ni beslutet avseende TMR.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.