Sveriges utsläpp minskade med 3,2 procent 2019

14 maj, 2020

Ny statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter som står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

 

Naturvårdsverket publicerar idag preliminär statistik för utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser för 2019. De totala utsläppen 2019 var 49,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 3,2 procent jämfört med föregående år. Utsläppssiffrorna är preliminära och ska tolkas med försiktighet.

 

Industrins utsläpp minskade med 3,8 procent, vilket främst beror på minskade utsläpp inom mineralindustrin och raffinaderier. Järn- och stålindustrins utsläpp ökade däremot, framför allt på grund av ökad produktion. Även inom inrikes transporter minskade utsläppen. De preliminära utsläppssiffrorna visar en minskning om 2,7 procent jämfört med föregående år.

 

Idag står inrikes transporter för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utvecklingen inom sektorn har därför stor betydelse om Sverige ska nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045 och etappmålet till 2030.

 

Enligt etappmålet för transportsektorn ska utsläppen från inrikes transporter, exklusive inrikes flyg, minska med minst 70 procent år 2030 jämfört med 2010. Minskningen har främst skett tack vare en ökad andel biobränsle och energieffektivare fordon. Det är däremot första gången de senaste åren som vägtrafiken, det så kallade trafikarbetet, har minskat.

 

Här finner Ni statistiken.

 

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.