Bygg- och fastighetsmål – juni 2020

30 juni, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de bygg- och fastighetsmål som avgjordes under juni 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

P 10437-19
I mål om förhandsbesked för nybyggnad har MÖD, med avvikelse från tidigare praxis, bedömt att fastighetstaxeringen inte är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig. Frågan vad som utgör brukningsvärd jordbruksmark i bestämmelsens mening ska bedömas med utgångspunkt i markens läge, dess beskaffenhet och övriga omständigheter, varav fastighetstaxeringen utgör en sådan omständighet.

 

P 3567-19
Tillsynsärende avseende en höj- och sänkbar glasinhägnad kring en uteservering. MÖD ansåg att anordningen inte ger ett visuellt intryck som motsvarar vad som kan betecknas som plank och att den redan på grund av detta inte kan omfattas av bygglovsplikten. MÖD ansåg vidare att den, tillsammans med en befintlig markis, inte utgjorde en bygglovspliktig tillbyggnad samt att det inte heller i övrigt fanns anledning för nämnden att ingripa mot inhägnaden. MÖD ansåg därför att nämnden haft fog för sitt beslut att inte ingripa.

 

P 8395-19
En komplementbyggnad har uppförts längre än 4,5 m från fastighetsgränsen beräknat från byggnadens fasad, men närmare än 4,5 m beräknat från byggnadens taksprång. MÖD har funnit att de byggnadsdelar som anses vara mätvärda vid beräkningen av byggnadsarean även ska beaktas vid bedömningen av vilken punkt på byggnaden som ska utgöra utgångspunkt för mätningen av byggnadens avstånd till gräns. Eftersom komplementbyggnadens taksprång understeg 0,5 m skulle avståndet till gräns mätas från fasaden. MÖD har även bedömt att överskridande av byggnadsarean med 0,1 kvm ska anses vara en obetydlig avvikelse. Ett trädäck har inte ansetts utgöra utgångspunkt vid mätning av byggnadens nockhöjd, utan mätning ska ske från den underliggande markens medelnivå invid byggnaden.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.