Förslag på ändringar i KemIs föreskrifter om bekämpningsmedel

15 juni, 2020

Kemikalieinspektionen föreslår ändringar i föreskrifterna om bekämpningsmedel, KIFS 2008:3. Ändringarna avser dels nya kriterier för placering av växtskyddsmedel i behörighetsklasser, dels undantag från det av regeringen föreslagna förbudet i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel mot användning av växtskyddsmedel inom vissa områden.

 

Kemikalieinspektionen fick i september 2016 i uppdrag av regeringen att analysera behovet av och möjligheten att begränsa icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige. Kemikalieinspektionen redovisade sitt förslag till regeringen i maj 2017. I rapporten analyseras risker och problem med den privata användningen av växtskyddsmedel.

 

Under år 2018 aviserade regeringen sin avsikt att föreslå ändringar i bekämpningsmedelsförordningen innebärande bland annat ett förbud för användningen av kemiska växtskyddsmedel i hemträdgårdar och inom koloniträdgårdsområden. Med anledning av detta valde Kemikalieinspektionen att avvakta med sitt ursprungliga förslag tills dess att regeringen närmare hade preciserat sitt förslag.

 

Kemikalieinspektionen har mot denna bakgrund tagit fram ett förslag till ändrade kriterier för att hänföra växtskyddsmedel till behörighetsklasser samt ett förslag på undantag för vissa verksamma ämnen från det av regeringen föreslagna förbuden i 2 kap. 37 § 2–6 bekämpningsmedelsförordningen att använda växtskyddsmedel inom vissa områden.

 

Här finner Ni förslaget på ändringar.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.