Miljömål – juni 2020

30 juni, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under juni 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

 

M 5495-19
Mark- och miljööverdomstolen har – till skillnad från mark- och miljödomstolen – funnit att en kommuns skyldigheter enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster inte hindrar att tillstånd ges till en vattenverksamhet som innebär att behovet av vattenförsörjning i det planerade bostadsområdet tillgodoses genom en enskild anläggning. Det ankommer därmed på mark- och miljödomstolen att pröva ansökan enligt miljöbalken.

 

M 4446-19
MÖD har bedömt att en anmälan, från en person som är intagen för rättspsykiatrisk vård, rörande buller från en larmanordning på sjukhuset har aktualiserat tillsynsfrågor enligt miljöbalken och att miljö- och hälsoskyddsnämnden därför borde ha utrett anmälan. Nämndens beslut att – utan egna utredningsåtgärder – överlämna anmälan till IVO har därför undanröjts och ärendet återförvisats till nämnden.

 

M 3992-19
En fastighetsägare förelades av länsstyrelsen att ta bort en grind som myndigheten ansåg hindra allmänheten att passera ett område. MÖD fann att det av utredningen framgick att grinden ingick i stängslad  hage med får och att grinden därmed fyller en funktion för djurhållning. Det var därför  inte uppenbart att grinden endast var avsedd för att utestänga allmänheten, varför Mark- och miljööverdomstolen Mark- och miljööverdomstolen mark- och miljööverdomstolen upphävt  föreläggandet.

 

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.