Översyn av växtskyddsmedelsförordningen

1 juni, 2020

Växtskyddsmedels- och resthaltsförordningarna inom EU uppfyller i stort sitt syfte men genomförandet kan förbättras. Det konstaterar EU-kommissionen i en utvärdering och föreslår en rad förbättringsåtgärder.

 

Växtskyddsmedels- och resthaltsförordningarna har som syfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa, och för miljön. Syftet är också att förbättra den inre marknadens funktionssätt genom att harmonisera reglerna för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och samtidigt förbättra jordbruksproduktionen.

 

EU-kommissionen har nu utvärderat implementeringen av förordningarna och konstaterar att de i stort uppfyller sitt syfte och generellt sett är effektiva, även om genomförandet kan förbättras. Kommissionen listar i sin rapport 16 områden där åtgärder behövs, främst för att öka effektiviteten av godkännandeprocessen kring verksamma ämnen och växtskyddsmedel.

 

För att främja biodiversitet och hälsosamma ekosystem anser EU-kommissionen att det är viktigt att fasa ut verksamma ämnen som inte uppfyller godkännandekriterierna samt främja användningen av lågriskämnen och alternativa metoder.

 

Samtidigt med rapporten publicerades även de två EU-strategierna Från Jord till Bord och Biodiversitetsstrategin, som båda nämner växtskyddsmedel. Enligt strategin Från Jord till Bord kommer EU-kommissionen till exempel vidta åtgärder för att reducera användning av, och risker från, kemiska växtskyddsmedel med 50 procent och användningen av farligare växtskyddsmedel med 50 procent innan 2030.

 

Här finner Ni rapporten.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.