Energihushållningsreglerna i BBR ändras

2 juli, 2020

Boverket har fattat beslut om ändrade energihushållningsregler i BBR. Ändringarna innebär i korthet att kravnivåer justeras och att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer vid beräkning av en byggnads energiprestanda. Detta för att energihushållningsreglerna tydligare ska ta sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem. Ändringarna i energihushållningsreglerna i BBR baseras på en ändrad lydelse i plan- och byggförordningen.

 

Reglerna träder i kraft den 1 september 2020, samtidigt som ändringarna i plan- och byggförordningen träder i kraft.

 

I energihushållningsreglerna i BBR finns krav på byggnaders energiprestanda, uttryckt i primärenergital. Tidigare användes primärenergifaktorer för att beräkna en byggnads primärenergital. Det som nu ändras i BBR är att primärenergifaktorerna ersätts av viktningsfaktorer. Övergången till viktningsfaktorer belyser att angreppssättet för fastställandet av omvandlingsfaktorerna är nytt. Samtidigt speglar begreppet viktningsfaktor syftet med omvandlingsfaktorn på ett tydligare sätt än vad begreppet primärenergifaktor gör. Viktningsfaktorerna har bestämts så att så att skillnaden mellan energiprestanda för olika hållbara uppvärmningssystem blir mindre än det varit tidigare. Samtidigt får fossil olja och fossil gas höga viktningsfaktorer, så att användning av fossila bränslen i byggnaden ska ge sämre energiprestanda.

 

Som en följd av det nya angreppssättet och de nya viktningsfaktorerna justerar Boverket också kravnivåerna för en byggnads energiprestanda för alla byggnadskategorier – småhus, flerbostadshus och lokaler. För småhus delas kravnivån dessutom upp i tre olika nivåer beroende på husets storlek. Kravet blir lite lättare för de minsta småhusen och stegvis skarpare för större småhus. Vidare föreslås ändringar i kravet på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. Genom de föreslagna ändringarna är Boverkets bedömning att energireglerna tydligare tar sikte på kostnadsoptimala nivåer och teknikneutralitet mellan hållbara och effektiva uppvärmningssystem, där byggnadens klimatskärm säkerställs genom krav på en god värmeisolering.

 

I övrigt införs vissa förenklingar och följdändringar. Du kan läsa den fullständiga ändringsföreskriften och konsekvensutredningen av ändringarna via länken under relaterad information.

 

Ändringarna i BBR är anpassade till ändringen som gjorts plan- och byggförordningen. Reglerna i både plan- och byggförordningen och i BBR har sin grund i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Bakgrunden till ändringarna är också att politisk samsyn också nåtts om byggnaders energiprestanda, enligt regeringens skrivelse till riksdagen (Skr. 2018/19:152). Regelförändringarna i plan- och byggförordningen och i BBR beskrivs av regeringen som sista steget mot nära-nollenergibyggnader i Sverige.

 

Ändringarna i BBR träder i kraft den 1 september 2020, samtidigt som ändringarna i plan- och byggförordningen träder i kraft. Reglerna införs med en övergångsperiod under ett år. Under den tiden kan man välja att tillämpa tidigare regler.

 

Här finner Ni mer information.

 

Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.