Kraftig ökning av antalet körkortsåterkallelser

21 juli, 2020

Under första halvåret har Transportstyrelsen fattat beslut om 20 303 körkortsåterkallelser. Det är en ökning med över 10 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på ett ökat inflöde av omhändertagna körkort från Polisen. Mer än 4 av 5 av de återkallade körkorten tillhör män.

 

Den största ökningen sett till antal sker i återkallelsekategori 4 vilket innebär ”en väsentlig överträdelse”. Det vanligaste exemplet är fortkörning, men det kan också handla om att man inte stannat vid rödljus eller att ha använt mobiltelefon vid körning. Totalt återkallades 11 608 körkort i den kategorin vilket motsvarar en ökning med nästan 18 procent jämfört med samma period föregående år.

 

Återkallade körkort första halvåret

Återkallelsegrund 2019 2020 Återkallelsgrunden betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 3 358 3 505 Rattfylleri eller drograttfylleri
Återkallelsegrund 2 63 74 Smitning
Återkallelsegrund 3 256 367 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 9 840 11 608 En väsentlig överträdelse,
vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 680 675 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 74 78 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 2 693 2 606 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 2 214 2 302 Ej lämnat läkarintyg eller
bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9 11 7 Hinder fanns för utfärdande
av körkort
Samtliga* 18 352 20 303   

 

4 av 5 återkallade körkort tillhör män
I Sverige finns cirka 6,7 miljoner körkortsinnehavare. 53 procent är män och 47 procent är kvinnor. Av de 20 303 återkallelsebeslut som Transportstyrelsen fattat under första halvan av 2020 avsåg 16 540 män, vilket motsvarar 81 procent av totalen. Den stora snedfördelningen syns genomgående i alla olika återkallelsegrunder.

 

Till en viss del kan skillnaderna förklaras av det faktum att män utför ett större trafikarbete, dvs. kör mer på vägarna än vad kvinnor gör. Enligt myndigheten Trafikanalys stod män under 2019 för två tredjedelar av antalet körda kilometer och kvinnor för den resterade tredjedelen. Men eftersom snedfördelningen är större än så finns det rimligtvis andra faktorer som spelar in.

 

Statistik från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada bekräftar bilden. Under åren 2015 – 2019 har 201 förare omkommit i singelolyckor med personbilar. Av dessa är 173 män vilket motsvarar 86 procent av det totala antalet omkomna.

 

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.