Lagändringar i PBL 1 augusti 2020

1 augusti, 2020

Den 1 augusti 2020 gjordes ändringar i plan- och bygglagen, PBL. Dels ändrades storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels gjordes ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.

 

Samma storlek på alla attefallshus
Lagändringen innebär att alla bygglovsbefriade komplementbostadshus och komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallshus, får ha en byggnadsarea på högst 30,0 m2.

 

Ursprungligen fick alla attefallshus vara högst 25,0 m2. Genom en lagändring den 1 mars 2020 ökades storleken till 30,0 m2, men det gällde enbart för attefallshus som uppfördes som komplementbostadshus. Från och med den 1 augusti 2020 får även attefallshus som uppförs som komplementbyggnader vara högst 30,0 m2.

 

Lagändringen berörde inga andra regler kring attefallshus utan de gäller precis som tidigare.

 

Här finner Ni mer information om ändringen.

 

Ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall
Lagändringen innebär att:
• Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
• Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
• Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.
• På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

 

Syftet med lagändringen är att främja selektiv rivning och att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, så att återanvändning underlättas och att materialåtervinning kan ske med hög kvalitet.

 

Här finner Ni mer information om ändringen.

 

Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.