Miljömål – september 2020

30 september, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under september 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


M 6639-19
Mark- och miljööverdomstolen har i likhet med Statens jordbruksverk ansett att det inte kan anses generellt olämpligt att gödsellagring sker utanför en djurhållande verksamhet. Tillstånd till djurhållning har därför ansetts kunna ges även om en verksamhetsutövare inte har tillräcklig egen lagringskapacitet. 


M 5417-19
Strandskyddsdispens har avslagits för ett bryggdäck om ca 15 kvm som skjuter ut någon eller några decimeter över vattenområde men i övrigt är beläget inom område som är ianspråktaget, bl.a. med hänsyn till de sammantagna effekterna på strandskyddsintressena som en mindre restriktiv tillämpning skulle leda till och att det redan finns en brygga på fastigheten.

M 102-19
Fråga om dels dispens från begränsningsvärde enligt 1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen avseende utsläpp av stoft från sulfitlutpanna, dels delegation till tillsynsmyndighet att meddela villkor om energihushållning.

M 10622-19
MÖD har upphävt ett föreläggande om att avlägsna massor från en fastighet eftersom det inte levde upp till de krav på tydlighet som måste ställas på förelägganden av denna karaktär.

M 2621-19
Mark- och miljööverdomstolen har fastställt nämndens beslut om provtagning av uppgrävda massor. Domstolen har ansett att det finns risk för att massorna är förorenade och att de kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön.

M 8649–8650-19
Miljösanktionsavgift. MÖD har till skillnad mot mark- och miljödomstolen bedömt att en överträdelse har skett av förbudet att yrkesmässigt saluföra dryckesbehållare som inte ingår i ett godkänt retursystem.

M 6679-19
Tillsynsärende avseende vattenfördelning vid en damm i enlighet med vattendom. Markägare har begärt att länsstyrelsen ska tillse att dammägaren följer gällande vattendom. Länsstyrelsen fann att stadgad vattenfördelning inte helt kunde följas pga brister i konstruktionen men eftersom dammägaren planerade reparationer lämnades anmälan utan åtgärder. MÖD ansåg att ytterligare utredning erfordras och återförvisade målet till länsstyrelsen.

M 4752-19
I ett mål gällande ansökan om tillstånd till utökad täktverksamhet har MÖD bedömt att det krävs tillstånd till vattenverksamheten (se 11 kap. 12 § MB). Miljöprövningsdelegationen, som inte är behörig att pröva en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet, borde därför inte ha prövat ansökan. Med undanröjande av underinstansernas avgöranden har MÖD därför avvisat ansökan om tillstånd till den utökade täktverksamheten.


Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.