Ny vägledning från Naturvårdsverket om buller från idrottsplatser

30 september, 2020

Idrott och annan fysisk aktivitet är viktigt för att människor ska må bra. För barn och unga är det särskilt viktigt att kunna utöva sin sport nära hemmet. Men när idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar också risken för bullerstörningar. Vägledningen blir ett stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls.


Naturvårdsverket har under året arbetat med att ta fram vägledningen. Under arbetets gång har de haft möten med flera aktörer, bland annat Svenska Fotbollförbundet,  Boverket och Folkhälsomyndigheten. Vägledningsförslaget har remitterats till flera idrottsförbund, kommuner och andra aktörer som överlag varit positiva till förslaget.

Huvuddragen i vägledningen kan sammanfattas med:

  • Förtydligande kring att Naturvårdsverket inte anser att riktvärden för industribuller ska användas för buller från idrottsutövning utomhus.
  • Vägledningen innehåller inga riktvärden i decibel. Bedömning av störning görs istället utifrån förutsättningarna på platsen bland annat avstånd till bostäder och antal samtidiga användare av anläggningen.
  • Om åtgärder behövs riktas de i första hand in på de extra störande ljuden såsom smällar av bollar i konstruktioner och högtalarutrop.
  • En högre acceptans bör finnas för rop, skratt, applåder och andra ljud från människor.
  • God dialog mellan kommun, förening och närboende är av största vikt för att minska risken för störningar

Läs Naturvårdsverkets vägledning om buller från idrottsplatser

Källa: Naturvårdsverket

För frågor och mer information, kontakta Altea AB.