Sanktionsavgift för att inte rapportera i tid till avfallsregistret

12 september, 2020

Den 1 augusti i år trädde den nya avfallsförordningen ikraft. Detta medför bland annat att alla företag som genererar, transporterar, mäklar eller behandlar farligt avfall måste upprätta avfallsanteckningar. Ändringarna berör uppskattningsvis över en miljon svenska företag.

 

Den som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om
1. var avfallet producerats,
2. datum för borttransport,
3. transportsätt,
4. vem som ska transportera bort avfallet,
5. avfallets vikt i kilogram, och
6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

 

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

 

Från den 1 november ska alla aktörer i avfallskedjan börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

 

Att inte rapportera inom 2 arbetsdagar kan medföra en sanktionsavgift om 5000 kr enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259 kap. 11 § 8b).

 

Rapportering sker med hjälp av e-legitimation eller API-lösning. Mottagare och transportörer kommer kunna agera ombud för verksamheter som producerar och lämnar ifrån sig farligt avfall. Kontrollera om nästa led i avfallskedjan kan hjälpa Er att rapportera!

 

För frågor eller information, kontakta Altea AB.