Ändrade krav på information i säkerhetsdatablad från 2021

6 oktober, 2020

Kraven om sammanställning av säkerhetsdatablad finns i bilaga II till Reach-förordning (EG) nr 1907/2006. Bilaga II har nu omarbetats och innehåller nya krav som en följd av andra regeländringar och även ett antal förtydliganden.


Ändringarna finns i en ändringsförordning som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. Säkerhetsdatablad som har tillhandahållits före 1 januari 2021 behöver inte uppdateras förrän 31 december 2022.


De viktigaste ändringarna i bilaga II:

  • Information om nanoformer av ämnet ska anges i flera avsnitt i säkerhetsdatabladet. I bladet ska det också framgå hur nanoformerna av ämnet ska hanteras på ett säkert sätt.
  • Nya krav i avsnitt 9 för fysikaliska och kemiska egenskaper, till följd av ändringar i GHS, det globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier.
  • Nya krav på UFI-kod för blandningar finns i CLP-förordningen. I den omarbetade versionen av bilaga II till Reach –förordningen framgår var i säkerhetsdatabladen UFI-koden ska anges.
  • Nya krav på information om hormonstörande egenskaper i avsnitt 11 och 12
  • Ändringar i avsnitt 3 som handlar om att ange särskilda koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer och uppskattade toxiciteter som fastställts i enlighet med CLP-förordningen, om uppgifterna är tillgängliga.

Här finns ändringsförordningen med de nya kraven för säkerhetsdatablad.


Källa: Kemikalieinspektionen

För frågor och mer information, kontakta Altea AB.