EU har lanserat Level(s) för hållbart byggande

26 oktober, 2020

Level(s) är ett ramverk för att bedöma byggnaders hållbarhetsprestanda utifrån miljö-, hälso- och ekonomiaspekter ur ett livscykelperspektiv. Level(s) innehåller flera indikatorer för att mäta resurseffektivitet vid byggande.


I oktober 2020 lanserade EU kommissionen Level(s) som är ett gemensamt europeiskt ramverk för att bedöma och mäta byggnaders hållbarhet ur ett miljöperspektiv, hälsoperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Level(s) kan användas av alla aktörer i byggbranschen för att designa och bygga mer hållbara byggnader, sett till hela byggnadens livscykel. Målet är också att Level(s) ska bidra till övergången till en mer cirkulär ekonomi i Europa.


Flera indikatorer för byggnaders hållbarhet
Level(s) är ett frivilligt ramverk som ger gemensamma bedömningsgrunder för byggnaders hållbarhet. Många olika intressenter och aktörer från hela EU har varit med och utvecklat och testat ramverket under mer än fem år. Level(s) innehåller sex olika indikatorer som ska vara ett stöd till att minska byggnaders miljöpåverkan i hela värdekedjan, från investering, idé och utformning till uppförande, användning och rivning. De olika indikatorer rör följande aspekter:


Inom ekologisk hållbarhet
• koldioxidutsläpp från byggnaden
• effektiv resursanvändning och cirkularitet
• effektiv vattenanvändning


Inom social hållbarhet
• hälsosam innemiljö


Inom ekonomisk hållbarhet
• klimatanpassning
• optimerade livscykelkostnader och värdering


I EU:s strategi för en renoveringsvåg i Europa och i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi hänvisas det till Level(s).


Level(s) i Boverkets arbete
Boverket arbetar med klimatdeklarationer för byggnader som planeras att införas i svenska regler den 1 januari 2022. Kravet på klimatdeklaration innebär att byggherrar får ett ansvar att redovisa byggnadens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det finns också en färdplan för hur kraven på klimatdeklarationer ska utvecklas framöver och planer för att det ska införas gränsvärden för hur mycket klimatpåverkan som tillåts. I detta arbete har Boverket har utgått ifrån innehållet i Level(s).


Här finner Ni mer information.


Informationen kommer från Boverket.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.