Miljömål – oktober 2020

31 oktober, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under oktober 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


M 7599-19
En kommunal nämnd gjorde ett tillsynsbesök efter anmälan om att dunkar med olja förvarades utomhus infrusna i is och kunde medföra läckage till ett vattendrag. Det gick inte att fastställa dunkarnas innehåll trots att fastighetsägaren var närvarande. Nämnden debiterade ägaren en tillsynsavgift. Denne menade att besöket var obefogat och att avgift därför inte ska utgå. MÖD fann att då dunkarnas innehåll inte gick att utreda och att eventuellt läckage kunde leda till miljöskada så var tillsynen befogad med ledning av försiktighetsprincipen och nämndens tillsynsuppgift (2 kap. 3 § och 26 kap. 1 § miljöbalken) och avgift ska betalas.


M 7937-19
En kommunal nämnd förelade en annan kommunal nämnd att vidta bullerbegränsande åtgärder på en väg som kommunen är väghållare för. Eftersom det av föreläggandet inte framgår att föreläggandet är riktat mot kommunen, som är den juridiska personen, har föreläggandet upphävts.


M 9380-19
Strandskyddsdispens. MÖD har vid en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken beaktat även andra omständigheter än de som enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken kan utgöra särskilda skäl för dispens (jfr rättsfallen MÖD 2020:2 I och II). Vid en sådan intresseavvägning har MÖD ansett att det inte är oproportionerligt att avslå dispensansökan.


Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.

För frågor eller information, kontakta Altea AB.