Bygg- och fastighetsmål – november 2020

30 november, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under november 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.

P 13786-19
Detaljplan för centrumändamål, kontor och bostäder i centrala Halmstad. MÖD har ansett att risken för olägenheter avseende buller och ammoniakutsläpp från närliggande bryggeriverksamhet har hanterats tillräckligt genom planbestämmelser om skyddsåtgärder. MÖD har även ansett att det saknas skäl att anta att bryggeriets tillståndsgivna verksamhet i framtiden skulle komma att inskränkas till följd av den planerade bostadsbebyggelsen samt att de olägenheter som kan drabba bryggeriet till följd av klagomål från närboende inte är betydande på det sätt som avses i PBL. Övriga synpunkter som framställts har inte heller ansetts utgöra hinder mot antagande av detaljplanen.

P 2707-19

Detaljplan för utbyggnad av fjällanläggning. Mark- och miljööverdomstolen har, i likhet med mark- och miljödomstolen, ansett att den utredning som ligger till grund för kommunens beslut att anta detaljplanen inte är tillräcklig för den bedömning av planens inverkan på rennäringen som ska göras enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Mark- och miljödomstolens upphävande av antagandebeslutet har fastställts.

P 7340-19
Byggsanktionsavgift. Mark- och miljööverdomstolen har sänkt en byggsanktionsavgift eftersom byte av fönster i det aktuella fallet inte bedöms ha varit en bygglovspliktig åtgärd. Byggsanktionsavgiften för att utan bygglov ha byggt in en loggia och satt igen en ytterdörr fastställs.

P 10189-20

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det vid nybyggnation inte funnits särskilda skäl för undantag från bestämmelsen om minsta avstånd mellan byggnader i 39 § byggnadsstadgan. Domstolen har även bedömt att ansökan avser tre komplementbyggnader istället för en. De sammantagna avvikelserna har inte ansetts vara någon liten avvikelse. Bygglovsbeslutet har därför upphävts.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.


För frågor eller information, kontakta Altea AB.