Miljömål – november 2020

30 november, 2020

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under november 2020. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik.


M 13094-19

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att sju bojar utgör en anläggning eller anordning som avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt och därför är förbjudna inom strandskyddsområde.

M 2295-19

Förbud att bedriva skol- och fritidsverksamhet. Mark- och miljööverdomstolen har avslagit kommunens överklagande av mark- och miljödomstolens dom varigenom miljönämndens förbud med anledning av bullerkrav m.m. upphävts.

M 7050-19

Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd till täktverksamhet och föreskrivit ett villkor om att rening av länshållningsvatten ska ske genom sedimentationsanläggning med oljeavskiljande anordning och viss anläggning för kvävereducering före avledning till ett vattendrag.Genom formuleringen av villkoret har det inte gått att bedöma om vattnet kommer att renas i tillräcklig grad. Mark- och miljööverdomstolen har därför lagt till begränsningsvärden för vissa föroreningar i villkoret. Mark- och miljööverdomstolen har vidare funnit att det saknas underlag för att bedöma vilken kvävereducering den planerade anläggningen kommer att få. Därför ska frågan om utsläpp av kväve från utgående vatten från täktområdet utredas under en prövotid.

Informationen kommer från Mark- och miljööverdomstolen.


För frågor eller information, kontakta Altea AB.