Strategi för klimatsmart konsumtion tas fram

2 november, 2020

Såväl den privata som den offentliga konsumtionen behöver anpassas om Paris-avtalets 1,5-gradersmål ska uppnås. Regeringen ger nu Miljömålsberedningen i uppgift att föreslå styrmedel och åtgärder för att uppnå det.


Medan Sveriges utsläpp av växthusgaser inom landet har minskat med 27 procent sedan 1990 har utsläppen orsakade av svensk konsumtion minskat betydligt mindre, och tidvis till och med ökat. Senast 2050 måste de totala utsläppen minska från dagens 9 ton per person och år till under 0,9 ton.

I direktivet till Miljömålsberedningen framhåller regeringen vikten av information till konsumenter, till exempel olika former av märkning, men även ekonomiska styrmedel och regleringar som produktkrav.

Den offentliga sektorns inköp, menar regeringen, är ett exempel där det allmänna kan gå före i omställningen.

Informationen kommer från Avfall Sverige.

För mer information, kontakta Altea AB.